stock-photo-197673879

Stepenice

  1. Nivo

Ispunjavanjem registracije možete postati član i automatski ste na prvom nivou karijere. Registracija je BESPLATNA. Jedini uslov je promet od 50 BV.

Saradnik na 1. nivou karijere ima mogućnost na kupovinu svih proizvoda po veleprodajnim cenama sa 20% popusta od potrošačke cene. Za prvu kupovinu od 50 BV već važi popust. Imate pravo i da uključite nove saradnike, koji se registruju u Vašu mrežu.

  1. Nivo

Za postizanje 2. nivoa karijere, potreban je sopstveni mesečni promet od 200 BV. Posle kvalifikacionog meseca imate pravo na bonus od 5% od sopstvene kupovine, i dobijate diferencijalni bonus po osnovu kupovine u donjoj mreži.

  1. Nivo

Za dolazak na 3. nivo karijere je potreban ukupan promet (sopstvenih 200BV + 300BV grupa) od 500 BV, koju treba ostvariti u mesecu kvalifikacije Od meseca nakon kvalifikacionog meseca imate pravo na bonus od 10% od sopstvene kupovine, i dobijate diferencijalni bonus po osnovu kupovine u donjoj mreži,ukoliko ostvarite za to neophodan sopstveni promet od 200 BV.

  1. Nivo

Za postizanje 4. nivoa karijere potreban je ukupni promet (sopstvenih 200BV + 800BV grupa) od 1000 BV treba ostvariti u kvalifikacionom mesecu.Od meseca nakon kvalifikacionog meseca imate pravo na bonus od 14% od sopstvene kupovine, i dobijate diferencijalni bonus po osnovu kupovine u donjoj mreži,ukoliko ostvarite za to neophodan sopstveni promet od 200 BV.

  1. Nivo

Za postizanje 5. nivoa karijere, potreban je ukupni promet(sopstvenih 200BV + 1800BV grupa)  od 2.000 BV treba ostvariti u kvalifikacionom mesecu. Od meseca nakon kvalifikacionog meseca imate pravo na bonus od 18% od sopstvene kupovine, i dobijate diferencijalni bonus po osnovu kupovine u donjoj mreži,ukoliko ostvarite za to neophodan sopstveni promet od 200 BV.

  1. Nivo (Nivo Udruženog Menedžera Mreže)

Za postizanje 6. nivoa karijere potreban je ukupni promet(sopstvenih 200BV + 3800BV grupa)  od 4.000 BV treba ostvariti u toku kvalifikacionog meseca.

Ukoliko i u naredna dva meseca ostvarite 4.000 BV, stižete na nivo Menedžera Mreže. U mesecu nakon postizanja 6. nivoa imate pravo na bonus od 22% od sopstvene kupovine, i dobijate

diferencijalni bonus po osnovu kupovine donje mreže

– isplaćuje se prema 6. nivou, ukoliko ukupan promet postiže 4.000 BV,

– isplaćuje se prema 5. nivou, ukoliko ukupan promet ne dostiže 4.000 BV

Od meseca nakon postizanja 6. nivoa, saradnik učestvuje u raspodeli iz fonda provizije Menedžera Mreže, ukoliko ispunjava sve potrebne uslove za to.

Naravno u svakom slučaju treba ostvariti 200 BV sopstvenog prometa.

Nivo Menedžer Mreže (MM)

Za postizanje nivoa MM je potreban ukupni promet(sopstvenih 200BV + 3800BV grupa) od 4000 BV, mesečno, tri meseca uzastopno.

Od meseca nakon postizanja nivoa MM, prometnik stiče pravo na bonus sopstvene kupovine, čiji odnos iznosi

-22% od članske cene , ukoliko nepokriveni grupni promet dostiže 4.000 BV,

-18% od članske cene , ukoliko nepokriveni grupni promet ne dostiže 4.000 BV

Diferencijalni bonus po osnovu kupovine donje mreže

– isplaćuje se prema 6. nivou, ukoliko ukupan promet dostiže 4.000 BV,

– isplaćuje se prema 5.nivou, ukoliko ukupan promet ne dostiže 4.000 BV.

Od meseca nakon postizanja nivoa MM, prometnik učestvuje u raspodeli iz fonda provizije Vođa Mreže, ukoliko ispunjava sve potrebne uslove.

Od meseca nakon postizanja nivoa MM, prometnik učestvuje u raspodeli provizije za izgradnju mreže, ukoliko ispunjava potrebne uslove.

Naravno u svim slučajevima treba ostvariti 200 BV sopstvenog prometa.

DALJI NIVOI KARIJERE

Nivo srebrnog stepena MM

Preduslov: 2 Kvalifikovana MM prve generacije

MM zlatnog stepena

Preduslov: 4 Kvalifikovana MM prve generacije

MM smaragdnog stepena

Preduslov: 6 Kvalifikovana MM prve generacije

MM dijamantnog stepena

Preduslov: 6 Kvalifikovana MM prve generacije, od toga 2 grane sa najmanje 10.000 bodova

Direktor Mreže (DM)

Preduslov: 8 Kvalifikovana MM prve generacije, od toga 2 grane sa najmanje 10.000 bodova

DM srebrnog stepena

Preduslov: 8 Kvalifikovana MM prve generacije, od toga 2 grane sa najmanje 16.000 bodova

DM zlatnog stepena

Preduslov: 10 Kvalifikovana MM prve generacije, od toga najmanje dve grane sa 16.000 bodova

DM smaragdnog stepena

Preduslov: 12 Kvalifikovana MM prve generacije, od toga najmanje 4 grane sa 16.000 bodova

DM dijamantnog stepena

Preduslov: 14 Kvalifikovana MM prve generacije, od toga najmanje 8 grana sa 16.000 bodova

Nivoi srebrnog stepena i viših, određuju se uvek na osnovu učinka jednog datog meseca, znači navedenni preduslovi moraju biti ispunjeni svakog meseca.

(Nagrađivanje prometnika sa različitim stepenom MM odn. DM prikazaćemo kasnije.)

BONUSNE KVALIFIKACIJE

Diferencijalni bonus

Ovaj bonus se isplaćuje od 2. nivoa karijere. Sa diferencijalnim bonusom isplaćuje se onaj iznos koji proizilazi iz razlike nivoa vašeg, odnosno saradnika koji pripadaju Vašoj donjoj mreži. Ukoliko se jedan saradnik iz donje mreže kvalifikuje na Vaš nivo, ne stvara se diferencijalni bonus po osnovu njega i njegove donje mreže od datuma njegove kvalifikacije.

Uslov za ostvarivanje prava na diferencijalni bonus jeste min. 200 BV sopstvenog prometa.

Provizija za gradnju mreže

Za proviziju gradnje mreže firma koristi 14% svog ukupnog prometa. Taj iznos se u celosti raspodeljuje među saradnicima koji su postigli nivo Vođe Mreže i u datom mesecu kvalifikovanim MM odnosno DM.

Saradnici na nivou Kvalifikovanog MM odnosno DM, za grane kvalifikovanih MM odnosno DM ispod njih, dobijaju bodove provizije. (Bodove provizije za generacije Kvalifikovanih MM prikazane su u priloženoj posebnoj tabeli.)

Bodovi provizije jednog datog MM mogu se izračunaju na taj način, da se ostvarena vrednost bodova (BV) grana kvalifikovanih MM u donjoj mreži pomnoži sa odgovarajućim procentom date generacije.

14% ukupne BV Firme deli se sa zbirom bodova provizije, koje su ostvarili Vođe Mreže (odnosno Direktori Mreže), a zatim se ostvareni bodovi provizije svakog Vođe Mreže pomnože sa tako dobijenim brojem.

Kako se menja zbir BV firme, tako se menja i vrednost bodova provizije.

Fond provizije za vođenje mreže

Na ovo davanje se troši 3% ukupnog mesečnog prometa firme.

Iz fonda provizije za vođenje mreže participira svaki saradnik, koji se datog meseca kvalifikovao na nivo MM odn. DM, odnosno oni na 6. nivou karijere, koji su ostvarili nepokriveni promet od 4.000 BV.

Vrednost jednog dela može se menjati mesečno, u zavisnosti od toga, koliki je ukupni promet firme, odnosno koliko njih dobija proviziju.

 Automobil bonus

Od nivoa DM srebrnog stepena, firma isplaćuje saradniku 0,5%  od svog mesečnog bodovnog prometa, koju saradnik može da troši za kupovinu,ili za finansiranje automobila.

Royal Bonus

Preko 500000 bodova ne treba ispuniti ostale uslove za isplatu bonusa.

 

Ukoliko imate pitanja u vezi marketinškog plana, obratite se Vašem mentoru, ili na tel: 060/ 6436- 496, odnosno treba da učestvujete na redovnom usavršavanju, gde se detaljno prikazuje i marketinški plan.